Từ nay bạn có thể đọc ebook tiếng Anh với giá ngang bằng hoặc rẻ hơn sách giấy tiếng Việt.